Het informatiedomein is sterk in beweging. De waarde van informatie is door de digitalisering sterk toegenomen. Daar willen burgers, bedrijven en overheden graag van profiteren. Tegelijkertijd maakt digitalisering informatie kwetsbaar voor verval en manipulatie. Die ontwikkelingen leiden tot een hausse aan nieuwe en herziene wetgeving.

 

Tientallen wetten en wetswijzigingen staan er op stapel op ons vakgebied. Dat stelt ons voor een enorme uitdaging. Om te zorgen dat die wetten ons zoveel mogelijk helpen en zo min mogelijk hinderen in de taken die we als archiefprofessionals en archiefinstellingen uitvoeren. Om te zorgen dat we al die nieuwe regels goed en tijdig implementeren in ons werk. Het is onbegonnen werk om dat als individuele professional of instelling bij te houden en te overzien. Daarom is krachtenbundeling op dit gebied buitengewoon belangrijk. 

Wat doet KVAN/BRAIN?

In het kader van de Kennisfunctie Informatie en Archief heeft KVAN/BRAIN het initiatief genomen om het Kennisplatform Informatierecht op te zetten. KVAN/BRAIN denkt en praat mee over de Archiefwet c.a., over de archivistische en archiefwettelijke aspecten en implicaties van andere wetgeving en over ontwikkelingen op het gebied van het informatierecht. We voeren daarover regelmatig overleg met het ministerie van OCW en met de Algemene Rijksarchivaris. We maken gebruik van de mogelijkheid om in het kader van internetconsultaties commentaar te leveren op regelgeving die direct of indirect gevolgen heeft voor de archiefvorming bij de overheid en de openbaarheid en toegankelijkheid van overheidsinformatie. En we maken hulpmiddelen en modellen voor de toepassing van de Archiefwet en aanverwante regelingen.

Actueel
Nieuws
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 maart 2019 de uitspraak gedaan dat sms- en Whatsapp-berichten onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen, als het om zakelijke berichten gaat.
Nieuws
Volgens planning zal in november de tekst van de concept Archiefwet worden gepubliceerd en voor internetconsultatie worden aangeboden.  
Nieuws
De werkgroep AVG zal in 2019/2020 in KIA-verband de werkzaamheden voortzetten onder begeleiding van Marianne Loef. Het accent ligt op het verder uitwerken van praktische tools en het verstrekken van informatie en adviezen met betrekking tot online publicaties, handleidingen en Q&A’s.
Nieuws
De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken.
Nieuws
Voor het digitaal toegankelijk, bruikbaar en vindbaar maken van collecties materieel en immaterieel cultureel erfgoed.
Nieuws
Op 18 juni hebben Marc Schuil en Bert de Vries namens de besturen van KVAN/BRAIN deelgenomen aan het bestuurlijk overleg met minister Slob, samen met vertegenwoordigers van IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Op de agenda stonden een aantal punten met betrekking tot de nieuwe Archiefwet, zoals de…

Actief worden in deze activiteit?

Word lid van het Kennisplatform Juridische Vraagstukken en denk mee over de mogelijke consequenties van nieuwe wetgeving. Het lidmaatschap van de kennisplatforms is kosteloos en staat voor iedereen open. Wel moet je een account aanmaken op KIA om alle content op het digitale kennisplatform te kunnen zien.