Het informatiedomein is sterk in beweging. De waarde van informatie is door de digitalisering sterk toegenomen. Daar willen burgers, bedrijven en overheden graag van profiteren. Tegelijkertijd maakt digitalisering informatie kwetsbaar voor verval en manipulatie. Die ontwikkelingen leiden tot een hausse aan nieuwe en herziene wetgeving.

 

Tientallen wetten en wetswijzigingen staan er op stapel op ons vakgebied. Dat stelt ons voor een enorme uitdaging. Om te zorgen dat die wetten ons zoveel mogelijk helpen en zo min mogelijk hinderen in de taken die we als archiefprofessionals en archiefinstellingen uitvoeren. Om te zorgen dat we al die nieuwe regels goed en tijdig implementeren in ons werk. Het is onbegonnen werk om dat als individuele professional of instelling bij te houden en te overzien. Daarom is krachtenbundeling op dit gebied buitengewoon belangrijk. 

Wat doet KVAN/BRAIN?

In het kader van de Kennisfunctie Informatie en Archief heeft KVAN/BRAIN het initiatief genomen om het Kennisplatform Informatierecht op te zetten. KVAN/BRAIN denkt en praat mee over de Archiefwet c.a., over de archivistische en archiefwettelijke aspecten en implicaties van andere wetgeving en over ontwikkelingen op het gebied van het informatierecht. We voeren daarover regelmatig overleg met het ministerie van OCW en met de Algemene Rijksarchivaris. We maken gebruik van de mogelijkheid om in het kader van internetconsultaties commentaar te leveren op regelgeving die direct of indirect gevolgen heeft voor de archiefvorming bij de overheid en de openbaarheid en toegankelijkheid van overheidsinformatie. En we maken hulpmiddelen en modellen voor de toepassing van de Archiefwet en aanverwante regelingen.

Actueel
Nieuws
De langverwachte handreiking Weten of vergeten? is uit. Deze brengt voor informatiemanagers en -beheerders bij de overheid in beeld hoe in de praktijk van alledag om te gaan met AVG in samenhang met de Archiefwet. Doel is dat zij een goede gesprekspartner zijn voor privacyfunctionarissen, FG’s en…
Nieuws
Goed AVG-nieuws voor alle archiefinstellingen die niet onder de Archiefwet vallen! De ministers van Justitie en Veiligheid en OCW hebben positief gereageerd op de brief van KVAN/BRAIN om hen dezelfde uitzonderingen te verlenen als de archiefbewaarplaatsen. Dit gebeurt door een gewijzigd artikel 45…
Nieuws
De concept tekst voor de nieuwe archiefwet is verschenen. De internetconsultatie loopt tot 23 januari. Het bestuur zal hier namens de verenigingen op reageren. Hoe meer we collectief reageren, hoe steviger dit staat. Uiteraard kunnen leden ook zelf reageren, maar het bestuur vraagt dan wel of er…
Nieuws
Een tweede Subwerkgroep van de Werkgroep AVG, onder de naam Informatiemanagement, is bezig een Handreiking en FAQ’s te ontwikkelen voor het samengaan van AVG en Archiefwet in het informatiebeheer.
Nieuws
AVG uitzonderingen mogelijk ook voor NIOD, Atria en andere categorale instellingen. Voor archieven met persoonsgegevens geldt ondubbelzinnig de selectielijst.
Nieuws
In de actualisatie van de handreiking archief-KPI's is de nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving sindsdien verwerkt; er zijn archief-KPI’s vervallen, gewijzigd en nieuw bijgekomen.

Actief worden in deze activiteit?

Word lid van het Kennisplatform Juridische Vraagstukken en denk mee over de mogelijke consequenties van nieuwe wetgeving. Het lidmaatschap van de kennisplatforms is kosteloos en staat voor iedereen open. Wel moet je een account aanmaken op KIA om alle content op het digitale kennisplatform te kunnen zien.