Nieuws uit de VNG Adviescommissie Archieven

1 oktober 2020
In het project Grip op Informatie werken de Adviescommissie, VNG Beleid en VNG Realisatie samen om gemeenten te helpen hun informatiehuishouding op orde te brengen en te houden.

Grip op Informatie richt zich op drie elementen:
•    actieve openbaarmaking, dus het ongevraagd publiceren van verschillende typen documenten door gemeenten, zoals onder meer het voorstel-Wet open overheid eist;
•    informatiehuishouding op orde, goed georganiseerd en gestructureerd;
•    duurzame toegankelijkheid (van documentcreatie tot bewaring anno 2020).
In dit project wordt gewerkt aan een serie van veertien publicaties, waarbij de eerste reeds beschikbaar is: de handreiking Archivering tekstberichten. In november komt alles uitgebreid aan bod in de tweede Week van Grip op Informatie.

 

Samenwerking e-Depot

In opdracht van het ministerie van OCW is een rapport opgesteld over mogelijke samenwerkingsvormen voor e-Depotvoorzieningen tussen Nationaal Archief en RHC’s en andere archiefinstellingen. De RHC’s staan volgens het rapport voor de keuze tussen voortzetting van de e-Depotdienstverlening vanuit het NA, of zelf gezamenlijk stappen zetten. Uit het brede archiefveld is naar voren gekomen dat een nationaal e-Depot wenselijk is en aanvullend dat gezamenlijk werken aan kaders wenselijk is.
In het kader van het project Grip of Informatie is een marktverkenning naar e-Depotvoorzieningen uitgevoerd. Het rapport wordt binnenkort gepubliceerd. De VNG verkent verder de mogelijkheden om te komen tot collectieve inkoop van e-Depotvoorzieningen, dan wel de ontwikkeling van een eigen publieke voorziening op basis van gedeelde broncode.
 

03.jpg